JAVASCRIPT IS DISABLED!

To view this site correctly you must enable Javascript in your browser preferences and upgrade your browser to the latest version using the links below:

Tekijät

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanketiimi

Rahoittajat

Käyttäjälähtöiset työskentelytavat

DESIGN

Mitä on monimuotoisuuden johtaminen?

Monimuotoisuuden johtamisen taustalla on ajatus yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista.

”Kaikilla ihmisillä on sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon, ikään, vakaumukseen, vammaisuuteen taikka seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.”

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 771/2006/EY)

Kaupunkien työyhteisöt ovat monimuotoisia monella eri tapaa. Yksi työntekijöistä voi olla ensimmäisessä työpaikassaan, toinen puhuu sujuvasti kuutta kieltä, mutta suomen kielellä kommunikointi on haastavaa, kolmas on juuri palannut vanhempainvapaalta ja tekee lyhennettyä työpäivää. Listaa voisi jatkaa loputtomiin; monimuotoisuutta ovat kaikki inhimillisen elämän eri ulottuvuudet ja identiteetit.

Monimuotoisuuden johtamisessa on olennaista, miten ihmisten keskinäiset erilaisuudet saadaan hyödynnettyä. Monimuotoisuutta on osattava johtaa. Kyse ei ole tietyn ihmisryhmän kohtelusta tietyllä tavalla hänen ryhmäjäsenyytensä (esim. uskonnon) vuoksi. Kyse on hyvästä johtamisesta, joka auttaa monimuotoista työyhteisöä suorittamaan perustehtävänsä mahdollisimman hyvin.

Toimivan, monimuotoisen työyhteisön ydinalueita ovat Savilepän (2007) mukaan:

  • Työnjako ja pelisäännöt, jotka perustuvat perustehtävään ja strategiaan
  • Osaamisen kehittäminen
  • Dialogi ja avoin palautekulttuuri
  • Asiakaspalvelu ja jatkuva laadun kehittäminen

Tässä korttisarjassa käsittelemme monimuotoisen työyhteisön ydinalueita arjessa tapahtuvan esimiestyön näkökulmasta. Lähtökohtana on, että esimies sitoutuu omaan tehtäväänsä. Työssä ollaan työn tekemisen vuoksi ja jokaisella on oma rooli ja tehtävä – myös esimiehillä. Esimiehen on hyvä kertoa muille käsityksensä omasta roolistaan ja johtamisperiaatteistaan.

Esimies on työntekijöille roolimalli – myös monimuotoisuuden edistämisessä. Hän viestii omalla käyttäytymisellään, mikä on arvostettua ja mikä ei.

On hyvä muistaa, että vaikka lähiesimies on tärkeässä roolissa monimuotoisuuden edistämisessä, se ei kuitenkaan riitä. Monimuotoisuusnäkökulman tulisi näkyä kaikessa organisaation toiminnassa ja kaikilla organisaation tasoilla.

 

Lähteet

Savileppä, A: Monimuotoisuuden johtaminen ja dialogi, 2007

Lahti, L: Monikulttuurinen johtaminen -koulutus, 2011